Circular Thermal℠ | Armstrong | EMEA

 

Win uw restwarmte terug en zet het in als vervanging van fossiele brandstoffen voor uw industriële processen.

Uw koelsystemen en industriële processen geven veel warmte af, die nu verloren gaat. Armstrong kan de thermische efficiëntie van uw installaties sterk verbeteren en de hoeveelheid benodigde primaire energie verminderen door restwarmte weg te vangen en te recyclen vanuit uw productiefaciliteiten en voor productie te hergebruiken. Dit heeft grote gevolgen voor de routekaart naar thermische decarbonisatie voor uw locatie, omdat hierdoor minder, en in sommige gevallen helemaal geen, duurzame energie hoeft te worden ingekocht.

Energie kan niet vanuit het niets worden gemaakt en ook niet worden vernietigd; het kan alleen van vorm veranderen of worden verplaatst.

—De wet van behoud van energie is de eerste wet van de thermodynamica

Weet u hoeveel energie u precies verspilt?

Industriële verwarmingssystemen worden in het algemeen om stoomboilers heen gebouwd, die warmte genereren door aardgas, steenkool of andere brandstoffen op basis van koolstofverbindingen te verbranden. Onder optimale omstandigheden kan een stoomsysteem met een efficiëntie van meer dan 80% werken, maar op de meeste locaties halen installaties nog niet eens een efficiëntie van 60%. Meestal wordt slechts een beperkte hoeveelheid warmte op het product overgedragen, terwijl het overgrote deel van de primaire energie als koude damp wordt uitgeblazen.

Traditionele koelsystemen halen warmte uit de lucht of een bepaald product om de warmte daarna naar koeltorens of droogkoelers te transporteren, waar het uiteindelijk wordt uitgestoten naar de omgeving, en dus verloren gaat. Zou het gezien de huidige concurrentiestrijd om beschikbare duurzame energiebronnen niet logischer zijn om deze restwarmte, nadat deze op de juiste temperatuur is gebracht, weer terug te voeren naar uw processen?

29% van de wereldwijde vraag naar energie komt uit industriële warmte, en 31% van deze warmte wordt op een temperatuur van minder dan 150 °C/300 °F gebruikt.

—Bloomberg NEF / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

“Restwarmte inzetten in industriële processen en daarbuiten”

Download onze whitepaper over Circular Thermal

Armstrong heeft een betere oplossing: voor uw bedrijf en voor onze planeet

Circular Thermal℠ brengt fundamenteel verandering in thermische energiesystemen door alleen van stoom gebruik te maken bij toepassingen boven 120 °C (250 °F). Omdat warmwatersystemen efficiënter zijn dan stoomsystemen wordt bij alle toepassingen onder 120 °C (250 °F) de stoom vervangen door warm water. Dit wordt ‘de-steaming’ (ontstoming) genoemd en levert niet alleen veel winst op wat betreft de efficiëntie, het vormt het primaire proces op basis waarvan directe warmteterugwinning (met warmtewisselaars) kan plaatsvinden om hoogwaardige restwarmte terug te winnen. Door toevoeging van industriële verhittingspompen kan laagwaardige warmte vanuit koelsystemen en processtacks worden teruggewonnen en worden omgezet naar waardevolle hoogwaardige warmte.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Met Circular Thermal℠ zet Armstrong uw restwarmte om in een waardevolle energiebron

Hoewel met Circular Thermal℠ het verbruik van duurzame energie omhoog gaat voor warmtepompen die in bedrijf zijn, is dit effect veel minder groot dan wanneer er wordt overgeschakeld op directe elektrificatie. Omdat Circular Thermal℠ restwarmte terugwint, wordt het gebruik van primaire energiebronnen, zoals aardgas of steenkool, voor verwarmingsprocessen ook sterk teruggedrongen. Afhankelijk van uw branche kan het totale energieverbruik van uw productiefaciliteiten hierdoor met bijna 50% worden verlaagd, zonder de beschikbare energie van uw processen of de productiecapaciteit te verminderen.

De-steaming

De omzetting van stoomprocessen naar warm water (ofwel ‘de-steaming’) vormt een cruciale stap bij het optimaliseren van de thermische efficiëntie. Wanneer verschillende technologieën worden ingezet om één en hetzelfde resultaat te bereiken, zoals bij het gebruik van adiabatische bevochtigers om de vochtigheidsgraad in lucht constant te houden, kan de-steaming ook worden toegepast bij directe stoominjectie. Armstrong voert onderzoeken uit met Pinch en Circular Thermal℠ waarbij gegevens worden verzameld en suggesties worden gedaan voor het optimaliseren van systemen. Daarnaast leveren we geavanceerde oplossingen voor apparatuur waarmee met een efficiëntie van 99,7% al het warme water wordt gegenereerd dat nog nodig is voor uw productiefaciliteiten, het warme water op constante temperatuur wordt gehouden en hete stoomwolken worden vermeden.

Energiebesparings- en decarbonisatiediensten

  • Pinch-onderzoek
  • Circular Thermal℠-onderzoek

Energiezuinige bevochtiging op maat

Adiabatische koeling en bevochtiging met EvaPack™

Directe warmteterugwinning

Om uw algehele doelstellingen voor energiebesparing en decarbonisatie te realiseren, is het van belang dat de maximale hoeveelheid primaire energie die binnen uw productiefaciliteiten wordt gebruikt, in het proces behouden blijft. De experts van Armstrong kunnen u helpen het energieverbruik en de energiekosten te verlagen, uitstoot te verminderen en de productie en efficiëntie te vergroten, met apparatuur en systeempakketten op maat voor het terugwinnen van restwarmte en warmte uit processen.

Warmteoverdrachtoplossingen

 • Elementen voor energierecycling
 • Condensbesparende instrumenten
 • Met lucht gekoelde warmtewisselaars
 • Geothermische-warmtewisselaars
 • Focus op stromen van restwarmte uit verhittingsprocessen, schoorstenen, flash vent-materiaal, afvoer van warm proceswater enzovoort
 • Oplossingen voor warmeluchtbereiding uit biomassa
 • Koelplaten
 • Complete reeks koelers en verwarmingselementen

Meer informatie over de warmteoverdrachtoplossingen van Armstrong

Energiebesparings- en decarbonisatiediensten

 • Pinch-onderzoek
 • Circular Thermal℠-onderzoek

Warmtepomppakketten

Warmtepompen kunnen restwarmte op lage temperaturen terugwinnen waardoor ze een fundamentele oplossing vormen voor thermische efficiëntie en decarbonisatie. De ARMSTRONG+COMBITHERM industriële verhittingspomp vormt een betrouwbare, veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing voor het genereren van warm water op een temperatuur van maximaal 120 °C/250 °F.

Op het moment dat er geen restwarmte meer kan worden teruggewonnen uit processen en koeling, kan met de warmtepompen warmte worden opgewekt uit ondiepe geothermische bronnen of water uit rivieren, meren of zelfs het riool. Hoewel de prestatiecoëfficiënt bij dergelijke systemen lager is dan met restwarmtetoepassingen uit processen of koeling (door de lagere temperatuur van de warmtebron), verbruiken de systemen 50% minder elektriciteit dan een eenvoudige stoomboiler, warmwatergenerator of warmtebereider.

Productblad ARMSTRONG+COMBITHERM-warmtepomp

ARMSTRONG+COMBITHERM warmtepomppakketten

Circular Thermal℠ kan een wereld van verschil maken

In de lichte industrie is decarbonisatie van thermische energiesystemen niet een kwestie van gewoon omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame warmte. Dat blijkt niet alleen kostbaar en vaak ook onbetrouwbaar te zijn, het leidt tot verspilling van kostbare en duurzame energie, waar de maatschappij om staat te springen. Door zowel wezenlijke bronnen van restwarmte als afvoerpunten van thermische energie te integreren in een productie-installatie, kan de lichte industrie goede mogelijkheden creëren voor energiebesparingen. De afgenomen behoefte aan primaire energiebronnen die hiervan het gevolg is, verlaagt de kosten en helpt verspilling van duurzame energie te voorkomen.

De inzet van Circular Thermal℠ kan de huidige CO-uitstoot2-uitstoot in de lichte industrie met 50% verlagen.

De hoeveelheid energie die kan worden teruggewonnen is groter dan wat er in capaciteit aan duurzame energie in 2021 is bij gekomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Circular Thermal℠ staat centraal in de decarbonisatiemethodiek van Armstrong

Optimaliseren, minimaliseren, decarboniseren. Dit zijn de drie stappen van de decarbonisatiecyclus die door de zeer ervaren energie-engineers van Armstrong is ontwikkeld. De combinatie van optimaliseren en minimaliseren kan de benodigde thermische energie met meer dan 50% terugdringen, wat de laatste, en meest moeilijke stap: decarbonisatie van het thermische productieproces, vereenvoudigt. Wanneer u echter direct zou overgaan tot decarbonisatie en fossiele brandstoffen vervangt door biogas, waterstof, zonne-energie of een andere duurzame bron van elektriciteit, zonder eerst optimalisering en minimalisering toe te passen, gaat al die duurzame energie gewoon als extra restenergie verloren.

Ontdek hoe Armstrong een netto-nul-uitstoot binnen bereik brengt

Thermische efficiëntie optimaliseren

De inzet van Circular Thermal℠ voor het terugwinnen van restwarmte is een onmisbaar onderdeel van de optimalisering. Het is tevens de eerste stap op uw routekaart naar thermische decarbonisatie. Hier krijgt u geen spijt van. Het energieverbruik binnen uw productiefaciliteiten en -processen wordt zo efficiënt mogelijk gemaakt door energieverspilling tegen te gaan of waar nodig gebruik te maken van de-steaming, directe warmteterugwinning en industriële warmtepompen.

Thermische intensiteit tijdens processen beperken

Er wordt een uitgangspunt bepaald voor uw energieproductie, met betrekking tot onder meer brandstoffen en verbruikte energie, de efficiëntie, operationele werkwijzen en warmteverbruik. Onze experts geven aan op welke vlakken het energieverbruik binnen uw productiefaciliteiten kan worden beperkt of uitgebannen als u oplossingen zou implementeren zoals het verlagen van setpoints, het upgraden van procesapparatuur en het verkorten van cyclustijden.

Thermische productieprocessen decarboniseren

De engineers van Armstrong kunnen u, van het installeren van thermische-energievoorzieningen met elektrificatie tot warmteproductie met bio-afval, helpen uw primaire energiebronnen te decarboniseren met de oplossingen die u nodig hebt om uw doelstelling van netto-nul-uitstoot te realiseren.